X37LBR - Laboratoř rádiových systémů

VNACílem laboratorní výuky je umožnit studentům magisterského studijního oboru Telekomunikace a radiotechnika laboratorní práci v oblasti vysokofrekvenční komunikační techniky. Náplní předmětu jsou praktické realizace, experimenty a měření orientované zejména na moderní číslicové modulační metody, analýzu signálů, vysokofrekvenční obvodové prvky a systémy apod.

 • Magisterský obor Telekomunikace a radiotechnika - 2601T014
 • Rozsah 0+4, klasifikovaný zápočet, letní semestr, 4 kredity
 • Anotace předmětu na serveru FEL
 • Rozvrh předmětu na serveru FEL


Paralelka Den a hodina Místnost Vyučující
101 pondělí, 7 - 10, 12:45 - 16:00 m. č. 438 Ing. Štěpán Matějka, Ph.D.
103 středa, 2 - 5, 8:30 - 11:45 m. č. 438 Ing. Štěpán Matějka, Ph.D.
106 čtvrtek, 7 - 10, 12:45 - 16:00 m. č. 438 Ing. Pavel Puričer
107 čtvrtek, 11 - 14, 16:15 - 19:30 m. č. 438 Ing. Pavel Puričer


Organizační schéma semestru:

 • 1. týden - úvodní hodina (bezpečnost, obsah cvičení, podmínky udělení zápočtu,…)
 • 2. - 6. týden - měření laboratorních úloh 1 - 5
 • 7. - 12. týden - měření laboratorních úloh 6 - 11 (12. týden TEST 15 minut)
 • 13. týden - kontrola úloh, sčítání bodů, udělování klasifikovaných zápočtů


Aktuality

 • Přednáška R&S je ve čtvrtek 6. 5. 2010 v lab. č. 436 od 10:30.
 • Zápočty ze cvičení pondělí/12:45 a středa/8:30 budou udělovány ve čtvrtek od 9:00 do 10:00 (před přednáškou R&S) nebo příští týden (13. v semestru) v pondělí od 13:00 (nikoliv ve středu, to je rektorský den).
 • Výsledky testu z pondělí a středy (číslo s otázníkem udává maximální možné bodové navýšení po korektním vysvětlení nejednoznačných odpovědí):
Student Bodové hodnocení
Koutný 15 + 1?
Plaček 17,5 + 1?
Starosta 16 + 0?
Michalík 15,5 + 1?
Křeček 14 + 2?
Koziel 14,5 + 2?
Zástěra 19 + 1?
Kulda 18 + 2?
Moravec 18 + 1?
Šír 18,5 + 0?
Mašek, O. 12,5 + 4?
Jakubov 20
Bereckei 16,5 + 0?
Mašek, M. 20
Apolenář 18 + 0?
Šimůnek 15 + 2?
Heřmánek 11 + 3?
 • 26. dubna 2010 - Přidán seznam otázek (65.18 KiB, 0x) k závěrečnému testu.
 • 15. února 2010 - Stránky otevřeny pro letní semestr roku 2010

Podmínky udělení zápočtu

Udělení zápočtu na konci semestru je podmíněno splněním následujících požadavků:

 1. Účast na cvičení (lze omluvit pouze jednu absenci)
 2. Předložení a schválení pracovního sešitu s vypracovanými úlohami
 3. Absolvování testu v závěru semestru
 4. Celkový počet získaných bodů ≥ 10


1. Účast na cvičení

Z celkového počtu cvičení je dovolena pouze jedna absence bez náhrady. Větší počet absencí než jedna je nepřípustný a v takovém případě bude náhrada zameškaných cvičení řešena individuálně měřením v náhradním termínu či zpracováním domácí práce adekvátního rozsahu.

Náhradní měření je možné po dohodě s vyučujícím provést v průběhu semestru s jinou paralelkou, ovšem pouze v takovém případě, kdy nahrazovaná úloha bude volná (úlohu měří maximálně dva studenti současně). Další náhradní měření bude možno provést například v zápočtovém týdnu. Je však třeba mít na paměti, že první sada úloh již nebude v druhé půli semestru k dispozici. Ve zvláštních případech lze provést náhradu vypracováním samostatné práce, která bude spočívat v provedení teoretických rozborů vážících se k nahrazovaným úlohám s cílem zjistit studentovo porozumění dané problematice.

Domácí příprava před cvičením

Vzhledem k omezenému časovému prostoru na cvičeních se stanovuje všem studentům povinnost přicházet na cvičení připraveni prostudováním teoretických pasáží návodu k měřené úloze. Znamená to, že studenti vědí, co, čím a jak měří. Pořadí jednotlivých úloh je pevně stanoveno jejich očíslováním. Domácí příprava studentů by měla umožnit okamžité zahájení měření bez ztráty času způsobené čtením teoretické části návodu.

2. Pracovní sešit

Přestože se úlohy obvykle měří ve dvojicích, každý student je povinen vést si svůj pracovní sešit, který na konci cvičení (pokud stihne úlohu vypracovat), na dalším cvičení nebo v zápočtovém týdnu předkládá ke kontrole. Pracovní sešit je dokladem o uskutečnění měření a měl by dostát svému názvu. Musí obsahovat autentické záznamy pořízené v průběhu cvičení a následně jejich příslušné zpracování a prezentaci výsledků, které je již možné doplnit doma (např. i s pomocí výpočetní techniky, avšak v souladu s následujícími odstavci o zpracování a prezentaci výsledků). Cílem cvičení rozhodně není přimět studenty “vyrábět” v zápočtovém týdnu sešit s protokoly o měření. Takový sešit je v rozporu s požadavkem na autenticitu a nemůže být uznán. Pracovní sešit po skončení semestru zůstává studentům ke studijním účelům.

Při vedení pracovního sešitu by měl student dbát na jeho konzistenci a informační hodnotu. Záznamy v sešitě by se měly skládat z několika částí, které na sebe logicky navazují:

 • Datum měření, název měřené úlohy, konkrétní zadání úlohy (lze např. vlepit úkol měření - 1. strana návodu - dostupný na těchto internetových stránkách) s případným upřesněním zadání vyučujícím s ohledem na aktuální stav např. přístrojového vybavení.
 • Naměřené hodnoty a záznamy o okolnostech měření. Naměřené hodnoty je třeba přehledně zapisovat do pracovního sešitu (naměřené veličiny, jejich jednotky, zápis do tabulky) a dodržovat značení veličin použité v návodech ke cvičení. Kromě samotných výsledků měření je třeba si poznamenat i důležité údaje o okolnostech a podmínkách, za kterých bylo měření provedeno, jako např. nastavené základní parametry spektrálního analyzátoru (kmitočtové rozlišení, SPAN, referenční úroveň, útlum atenuátoru, použitý detektor), úroveň a frekvenci výstupního signálu použitého generátoru apod. Uvědomte si, že chybějící či chybně opsané hodnoty měřených veličin znehodnotí vaši práci.
 • Zpracování výsledků měření. Málokdy jsou naměřené hodnoty požadovanými výsledky měření. Téměř vždy je třeba provést výpočet podle v návodu uvedeného či vámi odvozeného vztahu. Pro kontrolu správnosti výpočtu je třeba uvádět použité vztahy (odkazy na ně) s případným odvozením včetně významu použitých symbolů korespondujícího s naměřenými veličinami. Číselné hodnoty výsledků je třeba uvádět s dostatečnou přesností vzhledem k odhadované přesnosti měření a dalšímu zpracování, a to včetně příslušných jednotek. Výsledky měření obsahující nesrovnalosti či dokonce prezentující nesmyslné hodnoty nelze uznat a bude vyžadována jejich oprava.
 • Prezentace výsledků. Všechny měřené závislosti je třeba vynášet do grafů, a to i v případě, že toto není výslovně uvedeno v zadání nebo návodu. Výběr podoby grafu, pokud není explicitně uvedeno, je přenechán na vašem technickém citu, předpokládá se však volba optimální formy (kartézské či polární souřadnice, Smithův diagram apod.). Nezapomeňte, že popis os je nedílnou součástí grafu a volte taková měřítka grafu (lineární či logaritmické dělení), která poskytují co nejlepší přehled o tvaru naměřených závislostí.

3. Absolvování testu v závěru semestru

V závěru semestru se bude psát krátký (15minutový) test ze znalosti otázek vážících se k úlohám z první a druhé poloviny semestru. V testu bude přibližně 20 otázek s možností jednoduché odpovědi (volba z daných možností, číslo, základní vzorec s vysvětlením veličin v něm, krátké vysvětlení v jedné až dvou větách apod.). Celkový dosažitelný počet bodů z testu je 20, při prvním opakování 18 (výsledek testu násoben koeficientem k = 18/20), při druhém opakování 16 (násobeno koeficientem k = 16/20),…

4. Celkový počet bodů - klasifikace

Výsledné hodnocení klasifikovaného zápočtu je určena součtem bodů dosažených v absolvovaném testu a ze samostatných prací. Klasifikační stupeň ECTS je vypočítán v souladu se Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze, článek 15 - Klasifikační stupnice,

 • Součet bodů v intervalu (∞, 18> ⇒ A - výborně (excellent) - 1
 • Součet bodů v intervalu (18, 16> ⇒ B - velmi dobře (very good) - 1,5
 • Součet bodů v intervalu (16, 14> ⇒ C - dobře (good) - 2
 • Součet bodů v intervalu (14, 12> ⇒ D - uspokojivě (satisfactory) - 2,5
 • Součet bodů v intervalu (12, 10> ⇒ E - dostatečně (sufficient) - 3
 • Součet bodů v intervalu (10, -∞) ⇒ F - nedostatečně (failed) - 4


Samostatné práce umožňují studentům získat v průběhu semestru určitou bodovou jistotu, která je může v případě neúspěšně absolvovaného testu zachránit před jeho opakováním (a případnou profesní kompromitací před kolegy :-o).

Návody ke cvičením

Návody ke cvičením zde.

Samostatné práce

Na tomto místě budete pravidelně nacházet zadání bodovaných samostatných prací k individuálnímu řešení. První student, který osobně či emailem (matejka@feld.cvut.cz) doručí správné řešení samostatně bodovaného úkolu (rozhoduje datum a čas doručení) získává plný počet bodů. Nekompletní či chybné řešení nebude uznáno. Pokud bude samostaná práce bodována i za řešení odevzdaná v dalším pořadí, získává druhý, třetí,… student příslušně redukovaný počet bodů.

Řešení je uznáno pouze v případě jeho původnosti. Kopie již odevzdaného řešení, jakkoliv kamuflovaná, nebo řešení velmi podobné již odevzdanému řešení nemohou být uznány.

Odkazy

Zatím žádné.

mates 2009/02/20 10:55

root/cz/x37lbr/x37lbr.txt · Last modified: 2010/05/05 20:27 by mates
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0