X37MDK - Měření v digitální komunikaci

VNANáplň předmětu: Parametry analogových a digitálních komunikačních systémů. Komunikační testery, zdroje zkušebních signálů, datových posloupností, šumu. Měření šumových parametrů. Simulátory vícecestného šíření v komunikačním kanálu. Komponenty měřicích obvodů. Měření parametrů ortogonálních digitálních modulací (výkonové, MER, EVM, BER, …), měření a analýza vektorových a konstelačních diagramů. Signálové analyzátory, rozmítané, FFT, koncepce, vývoj.

 • Magisterský obor Telekomunikace a radiotechnika - 2601T014
 • Rozsah 2+2, zápočet, zkouška, zimní semestr, 4 kredity
 • Anotace předmětu na serveru FEL
 • Rozvrh předmětu na serveru FEL


Zkouška

Předtermín čtvrtek 17. prosince 2009 od 10:15 (zatím bez záruky)
1. termín - pátek 8. ledna 2010 od 10:15
2. termín - pondělí 18. ledna 2010 od 10:15
3. termín - středa 27. ledna 2010 od 10:15

Přednášky

Každé úterý, 9 - 10, 14:30 - 16:00, m. č. 438, Ing. Štěpán Matějka, Ph.D.

Podklady k přednáškám najdete zde.

Cvičení

Paralelka Den a hodina Místnost Vyučující
101 úterý, 3 - 4, 9:15 - 10:45 m. č. 438 Ing. Štěpán Matějka, Ph.D.
102 úterý, 5 - 6, 11:00 - 12:30 m. č. 438 Ing. Štěpán Matějka, Ph.D.

Organizační schéma cvičení:

 • 1. týden - úvodní hodina (bezpečnost, obsah cvičení, podmínky udělení zápočtu,…)
 • 2. - 6. týden - měření laboratorních úloh 1 - 5
 • 7. - 13. týden - měření laboratorních úloh 6 - 11 (17. 11. státní svátek, cvičení se ruší bez náhrady)
 • 13. týden - udělování zápočtů studentům, kteří splnili níže uvedené podmínky


Aktuality

 • Čtvrtek 1. 10. 2009 - bodová konta
 • Čtvrtek 1. 10. 2009 - aktualizace stránek pro akademický rok 2009/2010


Jméno a příjmení Úkol Body Body celkem
Ondřej Jakubov Fázový a frekvenční diskriminátor 1. 12. 2009 3 body 3
Ondřej Daniel dosažitelný výkon 29. 9. 2009 20:15 3 body
parametrizace LTI dvojbranu 29. 9. 2009 20:15 1 bod 4
Tomáš Hejda dosažitelný výkon 29. 9. 2009 22:31 3 body 3
??? dvě funkce (výpočet chybových parametrů e_{xx}, výpočet korigovaných parametrů s_{xx}) pro 12prvkový chybový model, zdroj informací např. zde (autor Doug Rytting), slide 14 a dále 5 bodů


Podmínky udělení zápočtu

Udělení zápočtu na konci semestru je podmíněno splněním následujících požadavků:

 1. Účast na cvičení (lze omluvit pouze jednu absenci)
 2. Předložení a schválení pracovního sešitu s vypracovanými úlohami


1. Účast na cvičení

Z celkového počtu cvičení je dovolena pouze jedna absence bez náhrady. Větší počet absencí než jedna je nepřípustný a v takovém případě bude náhrada zameškaných cvičení řešena individuálně měřením v náhradním termínu či zpracováním domácí práce adekvátního rozsahu.

Náhradní měření je možné po dohodě s vyučujícím provést v průběhu semestru s jinou paralelkou, ovšem pouze v takovém případě, kdy nahrazovaná úloha bude volná (úlohu měří maximálně dva studenti současně). Další náhradní měření bude možno provést například v zápočtovém týdnu. Je však třeba mít na paměti, že první sada úloh již nebude v druhé půli semestru k dispozici. Ve zvláštních případech lze provést náhradu vypracováním samostatné práce, která bude spočívat v provedení teoretických rozborů vážících se k nahrazovaným úlohám s cílem zjistit studentovo porozumění dané problematice.

Domácí příprava před cvičením

Vzhledem k omezenému časovému prostoru na cvičeních se stanovuje všem studentům povinnost přicházet na cvičení připraveni prostudováním teoretických pasáží návodu k měřené úloze. Znamená to, že studenti vědí, co, čím a jak měří. Pořadí jednotlivých úloh je pevně stanoveno jejich očíslováním. Domácí příprava studentů by měla umožnit okamžité zahájení měření bez ztráty času způsobené čtením teoretické části návodu.

2. Pracovní sešit

Přestože se úlohy obvykle měří ve dvojicích, každý student je povinen vést si svůj pracovní sešit, který na konci cvičení (pokud stihne úlohu vypracovat), na dalším cvičení nebo v zápočtovém týdnu předkládá ke kontrole. Pracovní sešit je dokladem o uskutečnění měření a měl by dostát svému názvu. Musí obsahovat autentické záznamy pořízené v průběhu cvičení a následně jejich příslušné zpracování a prezentaci výsledků, které je již možné doplnit doma (např. i s pomocí výpočetní techniky, avšak v souladu s následujícími odstavci o zpracování a prezentaci výsledků). Cílem cvičení rozhodně není přimět studenty “vyrábět” v zápočtovém týdnu sešit s protokoly o měření. Takový sešit je v rozporu s požadavkem na autenticitu a nemůže být uznán. Pracovní sešit po skončení semestru zůstává studentům ke studijním účelům.

Při vedení pracovního sešitu by měl student dbát na jeho konzistenci a informační hodnotu. Záznamy v sešitě by se měly skládat z několika částí, které na sebe logicky navazují:

 • Datum měření, název měřené úlohy, konkrétní zadání úlohy - tj. úkol měření (lze např. vlepit úkol měření dostupný na těchto internetových stránkách - 1. list návodu ke cvičení) s případným upřesněním zadání vyučujícím s ohledem na aktuální stav např. přístrojového vybavení.
 • Naměřené hodnoty a záznamy o okolnostech měření. Naměřené hodnoty je třeba přehledně zapisovat do pracovního sešitu (naměřené veličiny, jejich jednotky, zápis do tabulky) a dodržovat značení veličin použité v návodech ke cvičení. Kromě samotných výsledků měření je třeba si poznamenat i důležité údaje o okolnostech a podmínkách, za kterých bylo měření provedeno, jako např. nastavené základní parametry spektrálního analyzátoru (kmitočtové rozlišení, SPAN, referenční úroveň, útlum atenuátoru, použitý detektor), úroveň a frekvenci výstupního signálu použitého generátoru apod. Uvědomte si, že chybějící či chybně opsané hodnoty měřených veličin znehodnotí vaši práci.
 • Zpracování výsledků měření. Málokdy jsou naměřené hodnoty požadovanými výsledky měření. Téměř vždy je třeba provést výpočet podle v návodu uvedeného či vámi odvozeného vztahu. Pro kontrolu správnosti výpočtu je třeba uvádět použité vztahy (odkazy na ně) s případným odvozením včetně významu použitých symbolů korespondujícího s naměřenými veličinami. Číselné hodnoty výsledků je třeba uvádět s dostatečnou přesností vzhledem k odhadované přesnosti měření a dalšímu zpracování, a to včetně příslušných jednotek. Výsledky měření obsahující nesrovnalosti či dokonce prezentující nesmyslné hodnoty nelze uznat a bude vyžadována jejich oprava.
 • Prezentace výsledků. Všechny měřené závislosti je třeba vynášet do grafů, a to i v případě, že toto není výslovně uvedeno v zadání nebo návodu. Výběr podoby grafu, pokud není explicitně uvedeno, je přenechán na vašem technickém citu, předpokládá se však volba optimální formy (kartézské či polární souřadnice, Smithův diagram apod.). Nezapomeňte, že popis os je nedílnou součástí grafu a volte taková měřítka grafu (lineární či logaritmické dělení), která poskytují co nejlepší přehled o tvaru naměřených závislostí.

Návody ke cvičením

Návody ke cvičením najdete zde.

Odkazy

Zatím žádné.

mates 2007/09/29 01:04

root/cz/x37mdk/x37mdk.txt · Last modified: 2010/01/06 10:54 by mates
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0